Untitled Document
           
Untitled Document
 

Untitled Document
 


 
RATH YATRA
 
 

Shingar : sunehari Dhora ke vastra , Pichda. Shrimastka par kuleh, Mor pankh ka Jod, moti ke Aabhran, Vanmala ka shingar kesariya thade vastra, moti ka chokhtha pichvai dhorak.

 
 
 
Untitled Document